De overheid wil dat iedereen in Nederland bijdraagt aan energiebesparing. Bijvoorbeeld, ondernemingen moeten vanwege de Wet milieubeheer energiebesparende maatregelen uitvoeren die zich binnen 5 jaar terug verdienen. Om inzicht te geven in deze en andere wet- en regelgeving heeft het Rijk de Wetchecker Energiebesparing ontwikkeld.

De Wetchecker geeft een onafhankelijk overzicht van verplichtingen op het gebied van energiebesparing. Ook geeft de regelhulp weer hoe ondernemers hieraan moeten voldoen. Met de Wetchecker Energiebesparing kunnen ondernemers in 5 minuten een aantal meerkeuzevragen doorlopen, waaruit een advies volgt wat past bij de omvang en het energieverbruik van de onderneming. Het advies kan worden opgeslagen of per email aan een energieadviseur gestuurd worden, als ondersteuning bij de verdere vormgeving van de verplichtingen.

De Wetchecker Energiebesparing combineert diverse regelingen, zoals het Activiteitenbesluit en erkende maatregelen, het minimale energielabel C voor kantoren in 2023, het energielabel Utiliteitsbouw op transactiemomenten en de energieaudit voor grotere bedrijven.

De Wetchecker energiebesparing is ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Diensten Enervedo

Enervedo Energie Advies helpt bedrijven te voldoen aan de verplichtingen op het gebied van energiebesparing, bijvoorbeeld door het uitvoeren van energieonderzoeken en energie-audits. Voor meer informatie neemt u contact met ons op.

 

Grotere bedrijven moesten voor 5 december 2015 een energie-audit uitvoeren om te voldoen aan de Europese richtlijn voor energiebesparing. Veel bedrijven reageren op deze verplichting met een verzoek om uitstel. Dit blijkt uit een artikel van Energiegids over het toezicht op de energie-audits vanuit Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze dienst werkt als uitvoeringsorganisatie vanuit Zaandam voor acht gemeenten en drie provincies op gebied van onder meer milieuvergunningen. De dienst ziet er tevens op toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van onder andere milieu. Omdat de Omgevingsdienst goed op de hoogte is van de regels die vanuit de EU op bedrijven afkomen, is de dienst al vroeg aan de slag gegaan met het energie-auditproces. Bron: energiegids

Diensten Enervedo

Enervedo Energie Advies verzorgt energieonderzoek en energie-audits. Voor meer informatie over de EED en audits neemt u contact met ons op.

In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven.

Uitvoering energie-audit voor 5 december 2015

De tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 richtlijn energie-efficiëntie is in juli 2015 in werking getreden. Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Op basis van de richtlijn energie-efficiëntie dienen grote ondernemingen uiterlijk op 5 december 2015 een energie-audit uit te voeren en vervolgens tenminste iedere vier jaar te herhalen.

Voor wie

De energie-audit is van toepassing op ondernemingen met meer dan 250 FTE of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen (met uitzondering van bedrijven welke deelnemen aan de MJA3 / MEE of bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheersysteem).

Inhoud energie-audit

RVO heeft een rapportage-format opgesteld. Hierin is vastgelegd dat de energie-audit onder andere de volgende onderdelen dient te behandelen:

  • Een overzicht van de bestaande energiestromen.
  • Een beschrijving van de belangrijkste invloedsfactoren op het energieverbruik.
  • Een overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar inclusief onderbouwing.
  • Een beschrijving van rendabele energiebesparingsmaatregelen.

Diensten Enervedo

Enervedo Energie Advies verzorgt energie-audits. Voor meer informatie over de EED en audits neemt u contact met ons op.

Over Enervedo

Enervedo is een adviesbureau met als specialisme energie en energiebesparing. Enervedo beschikt over de kennis op technisch, financieel en organisatorisch gebied, benodigd voor optimalisatie van de energiehuishouding van bedrijven en organisaties.

Enervedo Energie Advies

Ruitenstraat 18
3311VS Dordrecht

T +31 (0)78 618 42 47
E info@enervedo.nl
I www.enervedo.nl