De overheid wil dat iedereen in Nederland bijdraagt aan energiebesparing. Bijvoorbeeld, ondernemingen moeten vanwege de Wet milieubeheer energiebesparende maatregelen uitvoeren die zich binnen 5 jaar terug verdienen. Om inzicht te geven in deze en andere wet- en regelgeving heeft het Rijk de Wetchecker Energiebesparing ontwikkeld.

De Wetchecker geeft een onafhankelijk overzicht van verplichtingen op het gebied van energiebesparing. Ook geeft de regelhulp weer hoe ondernemers hieraan moeten voldoen. Met de Wetchecker Energiebesparing kunnen ondernemers in 5 minuten een aantal meerkeuzevragen doorlopen, waaruit een advies volgt wat past bij de omvang en het energieverbruik van de onderneming. Het advies kan worden opgeslagen of per email aan een energieadviseur gestuurd worden, als ondersteuning bij de verdere vormgeving van de verplichtingen.

De Wetchecker Energiebesparing combineert diverse regelingen, zoals het Activiteitenbesluit en erkende maatregelen, het minimale energielabel C voor kantoren in 2023, het energielabel Utiliteitsbouw op transactiemomenten en de energieaudit voor grotere bedrijven.

De Wetchecker energiebesparing is ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Diensten Enervedo

Enervedo Energie Advies helpt bedrijven te voldoen aan de verplichtingen op het gebied van energiebesparing, bijvoorbeeld door het uitvoeren van energieonderzoeken en energie-audits. Voor meer informatie neemt u contact met ons op.

 

Ruim 100.000 bedrijven worden in 2018 gedwongen om energie te besparen. Minister Wiebes van Klimaat en de deelnemers aan het energieakkoord werken aan maatregelen om de naleving van de Wet milieubeheer te verbeteren. In deze wet staat beschreven dat bedrijven energiebesparende maatregelen moeten nemen die binnen vijf jaar terug verdiend kunnen worden.

Het gaat hierbij om bedrijven (zoals winkels, restaurants, kantoren en fabrieken) die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken. In de afgelopen jaren liet de handhaving door gemeenten en provincies te wensen over, veel bedrijven weten niet van het bestaan van de Wet milieubeheer af.

Bron: NOS

Om meer inzicht te geven in de geldende wet- en regelgeving, heeft het Rijk de Wetchecker Energiebesparing ontwikkeld.

Diensten Enervedo

Enervedo Energie Advies verzorgt energieonderzoeken en energie-audits. Voor meer informatie neemt u contact met ons op.

Nederlandse bedrijven melden in 2016 voor bijna € 1,4 miljard aan investeringen in energiezuinige maatregelen en € 2,6 miljard in milieuvriendelijke technieken. Dit staat in de jaarverslagen 2016 van de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek\Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil).

Het Nederlandse bedrijfsleven krijgt voor deze investeringen € 272 miljoen aan fiscaal voordeel.

De maatregelen zorgden onder meer voor een energiebesparing van 600 miljoen m3 aan aardgas. Dit komt overeen met een CO2-reductie van ongeveer 1.100 kiloton per jaar.

Bron: RVO

Grotere bedrijven moesten voor 5 december 2015 een energie-audit uitvoeren om te voldoen aan de Europese richtlijn voor energiebesparing. Veel bedrijven reageren op deze verplichting met een verzoek om uitstel. Dit blijkt uit een artikel van Energiegids over het toezicht op de energie-audits vanuit Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze dienst werkt als uitvoeringsorganisatie vanuit Zaandam voor acht gemeenten en drie provincies op gebied van onder meer milieuvergunningen. De dienst ziet er tevens op toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van onder andere milieu. Omdat de Omgevingsdienst goed op de hoogte is van de regels die vanuit de EU op bedrijven afkomen, is de dienst al vroeg aan de slag gegaan met het energie-auditproces. Bron: energiegids

Diensten Enervedo

Enervedo Energie Advies verzorgt energieonderzoek en energie-audits. Voor meer informatie over de EED en audits neemt u contact met ons op.

Op 30 december is de Energielijst 2015 gepubliceerd. De lijst bevat meer dan 160 energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA).

De EIA is een fiscale regeling die bedrijven fiscaal voordeel biedt bij het nemen van energiebesparende maatregelen. In 2015 is het EIA-budget € 106 miljoen. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen.

Elk jaar actualiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de Energielijst op basis van innovaties in de markt en ontwikkelingen op het gebied van normen en keurmerken. Het bedrijfsleven doet zelf ook voorstellen voor aanvullingen op de lijst. In 2015 zijn 8 nieuwe technieken aan de lijst toegevoegd.

Nieuw: energiezuinige koeling van serverruimten
Vanaf 1 januari 2015 komen verschillende vormen van energiezuinige koeling van serverruimten in aanmerking voor fiscaal voordeel. Bij koeling van serverruimten kan in veel gevallen aanzienlijk energie worden bespaard. Ondernemers kunnen ook de EIA aanvragen voor technieken die niet specifiek op de lijst staan, maar die wel voldoende energie besparen.

De EIA-Energielijst 2015 is op 30 december 2014 gepubliceerd in de Staatscourant. De lijst vindt u ook online (http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia).

Bron: www.rvo.nl

EU-commissaris Energie en Klimaat Miguel Arias Cañete gaat bekijken of het mogelijk is een lager btw-tarief toe te passen voor materialen die bijdragen aan energiebesparing.

Hij zegt dit naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof dat een lage btw op isolatiematerialen en zonnepanelen in Groot-Brittannië onwettig heeft verklaard.

In een gesprek met EurActiv verklaarde Cañete dat hij het probleem rond isolatiematerialen heeft aangekaart bij zijn collega Jyrki Katainen. Hij stelt dat de uitspraak van het Hof investeringen in energiebesparing zal afremmen. Dat is in strijd met het energie- en klimaatbeleid in de EU dat er juist op is gericht veel meer energie te besparen in de gebouwde omgeving. Dat kan sneller en beter, vindt hij, maar daar helpt een hoog btw-tarief niet echt bij.

Daarnaast gaat Cañete aan de slag met andere regels voor tekortberekeningen bij gemeenten. Nu telt elke investering, ook als die uit eigen zak wordt betaald,mee voor het overheidstekort. Die regel wil Cañete aanpassen, waardoor gemeenten wel kunnen investeren.

Bron: Cobouw, www.energiegids.nl

Per 1 april van dit jaar is een belangrijke wijziging op de Elektriciteitswet van kracht. Coöperaties en verenigingen van eigenaren (vve’s) krijgen van de regering meer ruimte voor energie-experimenten.

Elektriciteitswet van 1998
De Elektriciteitswet van 1998 maakt onderscheid tussen gereguleerd netbeheer en marktpartijen als elektriciteitsleveranciers, handelaars en producenten. De netten kwamen in handen van de netbeheerders. De stroom wordt geleverd door elektriciteitsleveranciers. Door die scheiding van taken zijn gebruikers vrij om hun eigen leverancier te kiezen.

Meer vrijheid voor coöperaties en vve’s
De vrijheid voor coöperaties en vve’s is nu verder vergroot. Dankzij het zogeheten Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking (Besluit Experimenten DDE) krijgen zij de ruimte te experimenteren met duurzame energie en mogen zij binnen die projecten nettaken op zich nemen. Het besluit is op 10 maart 2015 gepubliceerd in het Staatsblad.

Definitieve wettelijke aanpassing
Het besluit moet antwoord geven op een aantal vragen. In hoeverre leiden de experimenten daadwerkelijk tot meer duurzame elektriciteit op lokaal niveau? Resulteren ze in efficiënter gebruik van de beschikbare energie-infrastructuur? En zijn elektriciteitsgebruikers meer betrokken bij hun energievoorziening? Als de experimenten succesvol zijn, kan de minister van Economische Zaken voorstellen om de Elektriciteitswet aan te passen.

Ontheffing voor 2 typen projecten
Met een ontheffing van 10 jaar krijgen experimenten binnen de Elektriciteitswet een kans. Coöperaties en vve’s kunnen hiervoor 2 typen projecten voordragen:

Groot experiment: dit wordt uitgevoerd in het net van een regionale netbeheerder en heeft maximaal 10.000 afnemers, voornamelijk consumenten. In een groot experiment mogen productie, levering en system operation van het netbeheer gecombineerd worden. De regionale netbeheerder blijft bij grote experimenten de overige onafhankelijke wettelijke taken voor netbeheer vervullen.

Projectnet: een gezamenlijk net van maximaal 500 afnemers met slechts 1 aansluiting op het net van een netbeheerder. In een projectnet mogen productie, levering en netbeheer gecombineerd worden.
De leden van de coöperaties en vve’s die de ontheffing krijgen, blijven wel energiebelasting betalen.

Vraag een ontheffing aan
Als coöperatie of vve kunt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een ontheffing aanvragen. Voor zowel grote experimenten als projectnetten kan dit vanaf 1 mei tot 11 september 2015.

Bron: www.rvo.nl

Over Enervedo

Enervedo is een adviesbureau met als specialisme energie en energiebesparing. Enervedo beschikt over de kennis op technisch, financieel en organisatorisch gebied, benodigd voor optimalisatie van de energiehuishouding van bedrijven en organisaties.

Enervedo Energie Advies

Ruitenstraat 18
3311VS Dordrecht

T +31 (0)78 618 42 47
E info@enervedo.nl
I www.enervedo.nl